Huyệt vị vần S

Suất cốc

Suất = đi theo. Cốc = chỗ lõm. Từ đỉnh tai đi theo đường thẳng lên chỗ lõm phía trong đường tóc là huyệt, vì vậy, gọi là Suất Cốc (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Nhĩ Tiêm, Suất Cốt, Suất Giác. Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. + Huyệt thứ 8 của kinh Đởm. + Huyệt hội với kinh Thủ…

Tiếp tục đọc