Ỉa chảy trẻ em
Đông y trị bệnh vần I

Ỉa chảy trẻ em

Tích trệ đồ ăn Triệu chứng: Bụng đầy trướng, bú ít, nôn mửa , mùi chua khai, ngủ không yên giấc khóc, ỉa chẩy mùi chua thối, chậm tiêu, có khi đi ngoài ra thức ăn, rêu lưỡi mỏng trăng hoặc hơi vàng, mạch hoạt Pháp: Tiêu thực đạo trệ Ma nhân 8 Sơn tra 8 Thần khúc 8 Hạt…

Tiếp tục đọc