Vị thuốc vần U

ÚC LÝ NHÂN

Tên thường gọi: Úc lý nhân còn gọi là Úc lý tử, Úc lý hạch, Úc tử (Y tâm phương), Lý nhân nhục (Dược tài học), Anh mai (Nhĩ nhã), Tước lý, Xa hạ lý (Ngô phổ bản thảo), Sơn lý, tước mai (Quảng Nhã), Dương lê (Điền Nam bản thảo), Thiên kim đằng (Y học chính truyền), Xuyên tâm…

Tiếp tục đọc